KURALLAR

Konfor Öğrenci Evi' nde kalan tüm öğrenciler, yurt kurallarını kabul etmiş sayılır.

 

MEBlogo 2

ara

Yurdumuz Milli Eğitim Bakanlığı‘ na bağlı olarak çalışmaktadır ve bakanlığın tebliğlerine göre yönetilmektedir. 

 
Kapsam
MADDE-1: Konfor Öğrenci Evi kız öğrenci yurdu, bu yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, işletilir ve denetlenir.
 
Amaç
MADDE-2: Bu yönetmeliğin amacı yurdumuz öğrencilerinin yurtta sağlıklı, temiz, güvenli ve huzur içinde barınmalarını sağlamak için usul ve esasları belirlemektir.
 
Yönetim 
MADDE-3: Yurt yönetimi: Yurt Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Yönetim memurlarından meydana gelen oluşumdur. Yurt müdürü ve yöneticileri yurdun düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve öğrencilerin güvenli ve huzur içinde barınmalarını sağlamak için usul ve esasları belirler. Yurtta  kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olurlar. Yurt müdürü yurdun disiplinini korumak için her türlü önlemi alır ve yurdun diğer personelinin yönetiminden sorumludur. Yurdun demirbaş ve takibe tabii malzemesinin iyi kullanılmasını, korunmasını bakımını ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 
Yurda Alınma ve Yararlanma Koşulları
MADDE-4: Yurda ön kayıt sistemi ile öğrenci alınır.
MADDE-5: Üniversite veya yüksekokul öğrencisi olup bunu okuldan alacağı öğrenci belgesiyle kanıtlamak 
MADDE-6: Evli olmamak , 17-30 yaş arasında bulunmak
MADDE-7: Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak
MADDE-8: Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alacak rapor ile kanıtlamak
MADDE-9: Yasal olmayan örgütlerle ilişkili olmamak, yurt içinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak
MADDE-10: Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak
MADDE-11: Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında koğuşturma açılmış bulunan öğrencilerin affa uğramış olsalar dahi yurda alınıp alınmayacağı yurt yönetimi tarafından karara bağlanır.
MADDE-12: Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısını yurt yönetimi saptar.
MADDE-13: Yaz ve yarı yıl tatillerinde yurt öğrencilerinin hangi koşullarda yurtta kalabileceğini yurt yönetimi saptar:Öğrenciler yaz ve yarı yıl tatilinde yurtta kalacaklarını önceden yurt yönetimine bildirmeleri gerekmektedir.
MADDE-14: Akademik takvimde belirtilen kayıt ve derslere başlama tarihinden 1 ay önce yurda başvurmayan öğrencilerin kayıtları silinir. 
 
Yurtta disiplin işlemleri ve uygulamaları
MADDE-15: Yurdun düzen ve disiplinini bozucu davranışları görünen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında yurt yönetimi tarafından uyarma ve kınama cezaları verilebilir.
         A ) Uyarma
              a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak
              b) Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek
              c) Odaları ve ortak kullanım alanlarını temiz tutmamak
              d) Gürültü etmek, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak
              e) Öğrenci yurt taahhütnamesinde belirtilen hususlara uymamak
         B) Kınama
              a) Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmek
              b) Yurtta ticari amaçlı satış yapmak
              c) Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak
              d) Öğrenci yurt taahhütnamesinde belirtilen hususlara uymamak
              e) Yurdun içinde kumar aletleri ile çeşitli oyunlar oynamak veya oynatmak
         C) Yurttan geçici veya kesin çıkartma
              a) Yurtta silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı yada zedeleyici araç ve gereç bulundurmak ve kullanmak
              b) Yurda kayıtlı öğrenciler dışında başka kişi veya öğrencinin barınmasını sağlamak veya bu konuda yardımcı olmak
              c) Yurda alkollü içki getirmek, sarhoş gelmek veya yurtta içki içmek
              d) Yurda uyuşturucu veya uyarıcı madde sokmak veya kullanmak
              e) Kavga etmek
              f) Hırsızlık yapmak
              g) Yurdun demirbaş eşyalarına ve tesislerine zarar vermek veya yurttan dışarı çıkartmak ( zarar ve ziyan ayrıca ödetilir.)
              h) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak
              i) Yetkililerden izin almadan yurt içinde her çeşit toplantı düzenlemek veya bu toplantılara katılmak
              j) Yönetici ve görevlilere müdahele etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek
              k) Yurt yönetiminin koyduğu kural ve yasaklara uymamak ve kararlarını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek veya boykot eylemine katılmak ve bu konularda öğrencileri kışkırtmak
              l) Milli birlik ve bütünlük duygularını zedelemek veya bozmak amacıyla marşlar söylemek, resim yayın taşımak veya asmak , gösteri ve boykot eylemine katılmak
             m) Yurt yönetimi yurtta kalması yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunan öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir
MADDE-16: Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorla yan veya teşvik edenlere de suçu işleyenlere verilen ceza uygulanır.
MADDE-17: Okuduğu üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde yurtta kalamazlar.
MADDE-18: Yurtta kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın vezimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtta sebep olunan hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir.
MADDE-19: Yurtta kalan öğrenci yurt yönetiminden teslim aldığı ve kullandığı bütün eşya ile malzemeden sorumludur.Öğrenci yurttan ayrılırken teslim aldığı malzemeleri, odasında kullandığı demirbaşları eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde taahhüdünde yazılan eşya ve malzeme bir tutanakla tespit edilerek, karşılığı ödediği depozitten düşülür; fazla çıkan miktar kendisine ödetilir. Ödenmemesi halinde hakkında soruşturma açılır.
MADDE-20: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “ Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği “ hükümleri uygulanır.
 
Yurt Ücretleri
MADDE-21: Yurdun ücretleri günün koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir.
MADDE-22: Yurt ücreti aylık taksitler halinde alınır.
MADDE-23: Yurt ve depozito ücretleri veli ile yapılacak “ veli taahhütnamesi” ile bir protokole bağlanır.
 
Çeşitli Hükümler
MADDE-24: Yurtta kalan öğrencilerin odası ve eşyası güvenlik, temizlik ve yurdun ilke ve kurallarının uyulmadığının belirlenmesi amacıyla yurt müdürü ve yöneticileri tarafından kontrol edilebilir.
MADDE-25: Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Odalarda bırakılan eşyadan yurt idaresi sorumlu değildir.
MADDE-26: Yurtta kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.
MADDE-27: Yurt müdürü gerek gördüğünde gerekçe göstererek öğrencinin odasını değiştirebilir.